Aukcja komornicza, to gatunek społecznej sprzedaży domu, względnie rzeczy, w jakiej może brać udział jakikolwiek zainteresowany zdobyciem tych rzeczy. Licytacje komornicze zawsze prowadzi komornik (http://www.komornikolesno.pl/) pod nadzorem sędziego z sądu właściwego dla miejsca położenia sprzedawanego przedmiotu, bądź nieruchomości. Sposób licytacji komorniczej składa się z kilku kroków.

pieniądze

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Początkowym etapem w sporządzeniu aukcji jest zajęcie posiadłości, względnie rzeczy. Zajmując posiadłość, komornik wzywa dłużnika do załatwienia obciążenia w ciągu 2 tygodni od dnia uzyskania wezwania do opłaty, oraz dokonując wpisu do hipoteki o wszczęciu egzekucji. O ile dłużnik nie wywiąże się z dwutygodniowego czasu uregulowania obciążenia, wierzyciel jest w stanie wystąpić do komornika o skonstruowanie opisu nieruchomości przeznaczonej do licytacji komorniczej, również szacunek jej ceny przez biegłego.

Więcej na ten temat: licytacje komornicze zachodniopomorskie

Kiedy dokumentacja odnosząca się do licytowanej nieruchomości, albo przedmiotów jest już gotowa, komornik i dozorujący przedsięwzięcie komunikują czas sfinalizowania aukcji. Licytacja komornicza może odbyć się najwcześniej po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się ocenienia obiektu. Licytacja komornicza jest publiczna, a wiadomość o niej powinna być oznajmiona na dwa tygodnie przed jej terminem w budynku gmachu sądowego, gminy w jakiej znajduje się nieruchomość, również w lokalnej gazecie.

Do wykonania licytacji wystarczy frekwencja jednego chętnego licytować. Dłużnik, komornik i ich rodziny nie mogą brać udziału w licytacji komorniczej.

Kalkulator, pieniądze, ołówek i dokumenty

Autor: Jacob Edward
Źródło: http://www.flickr.com

Warunkiem przystąpienia do licytacji komorniczej jest wpłacenie poręczeń przez każdego z uczestników licytacji. Wielkość poręczeń jest zaliczana na poczet ceny sprzedaży w sytuacji wygrania licytacji, a w sytuacji przegrania, jest oddawana. Licytacja komornicza odbywa się ustnie, wygrywa ją uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę.

Jeżeli w głównej i drugiej licytacji komorniczej nikt nie nabędzie przedmiotu licytacji, działanie licytacyjne pozostaje umorzone i nowa jest w stanie odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.