Każda osoba przyjmująca się do pracy dostaje umowę o pracę. Umowę o pracę zawiera się na czas nieoznaczony, na czas wskazany, lub na okres sporządzenia wyznaczonej pracy. Każda z nich może być poprzedzona umową na okres próby.

Umowa o pracę winna być zawarta w formie papierowej i definiować przynajmniej rodzaj pracy,

praca przy komputerze

Autor: Abd allah Foteih
Źródło: http://www.flickr.com

miejsce jej przeprowadzania, termin rozpoczęcia pracy i wysokość wynagrodzenia. Umowa winna być dostarczona nie później aniżeli w dniu zapoczątkowania pracy. Dokument winien definiować dane zatrudnionego i pracodawcy w taki sposób, jaki zapewnia oznaczenie konkretnych uczestników umowy.
Umowa o pracę winna formułować typ czynionej pracy w sposób nie wywołujący wątpliwości. Przykłady można zobaczyć tutaj – umowa o pracę. Może zawierać również wskazanie okresu na który została zawarta, wyznaczenie zakresu obowiązków, bądź odesłanie do kodeksu pracy. W warunkach wolnego rynku ważności nabiera zabezpieczenie tajemnicy zawodowej przed konkurencyjnymi przedsiębiorstwami, w związku z tym w dokumencie powinna być umieszczona klauzula o zachowaniu tajemnicy zawodowej, Zatrudnienie na okres nieokreślony najbardziej chroni interesy pracownika i

biznesmemi w firmie

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

najbardziej obciąża pracodawcę, jednakże tworzy obecność więzi prawnej między pracodawcą a pracownikiem.

Kiedy zatrudniony chce, aby pracodawca wyliczając comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy zmniejszał ją o 1/12 sumy redukującej podatek, musi złożyć formularz PIT-2. Więcej informacji dostępnych na ten temat: wFirma. Przedstawiając taki blankiet pracownik zaręcza, że nie dostaje emerytury, bądź renty za pośrednictwem płatnika, nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolnej spółdzielni wytwórczej, albo innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną. Jest to również zatwierdzenie że nie otrzymuje świadczeń finansowych wypłacanych z Funduszu Pracy, lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Kalkulator VAT oblicza brutto z netto, także sumę netto na brutto przy zastosowaniu dobranej stopy VAT (pomocna strona: wFirma). Rozlicza również kwotę podatku VAT.